Proceedings IPEIC 2017


การประชุมนานาชาติสถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 7 ปี 2017

หัวข้อ: กีฬาสันทนาการสุขภาพและการท่องเที่ยว: มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

28 – 30 มิถุนายน 2560

โรงแรมทาวน์อินทาวน์, กรุงเทพ, ประเทศไทย

สถาบันการพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Download